Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2014

BIOSTRATEG - dokumentacja dotycząca I KONKURSU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udostępniło dokumentację konkursową oraz wzór wniosku z informacjami, które będą wymagane przy składaniu wniosków w elektronicznym systemie OSF w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG. Czytaj dalej »

Badania naukowe w ramach programu Innovative Medicine Institute 2

Biuro Projektów informuje, że do 12 listopada br. można składać wnioski o dofinansowanie na badania naukowe dotyczące walki z cukrzycą i chorobami oczu w ramach programu Innovative Medicine Institute 2 (IMI 2.).

W konkursie mogą uczestniczyć  instytucje szeroko pojętego  systemu ochrony zdrowia m.in. ośrodki badawcze, uczelnie wyższe, organizacje ochrony zdrowia, przedsiębiorstwa.

Całkowity budżet części poświęconej badaniom nad cukrzycą wynosi ponad 35 milionów euro, z czego 17,6 mln pochodzi z programu Horyzont 2020, a 12,6 mln euro od dużych firm farmaceutycznych uczestniczących w projekcie. Do projektu dotyczącego leczenia chorób oczu Komisja Europejska i EFPIA wniosą po 7 milionów euro.

Program IMI 2 (2014-2024) opiera się na doświadczeniach z wdrożenia jego pierwszej fazy (2008-2017), które doprowadziły do przełomowych odkryć w wielu różnych dziedzinach medycyny, takich jak leczenie cukrzycy i autyzmu oraz bezpieczeństwo leków.

Wnioski mogą być składane przez system elektroniczny – SOFIA

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej oraz dokumenty można uzyskać na stronie internetowej

 

Nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu M-ERA.NET.

06.06.2014 otwarty został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych. Czytaj dalej »

ERC Advanced Grants - nabór wniosków

Do 21 października 2014 r. można składać wnioski w ramach konkursu ERC Advanced Grants. Konkurs adresowany jest do przedstawicieli dowolnej dziedziny nauki, techniki i edukacji. Wnioski mogą składać osoby o dowolnej narodowości oraz dowolnym wieku. Kluczowym kryterium przy ocenie złożonych wniosków jest doskonałość naukowa wnioskodawcy. Maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 2 500 000 euro.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszany projekt może trwać do 5 lat. European Reseach Council precyzuje, jakie warunki powinien spełniać naukowiec składający wniosek w ramach ERC Advanced Grants:   

Kandydaci ubiegających się o granty „ERC Advanced Grant”, zwani głównymi badaczami, powinni być aktywnymi naukowcami, którzy mogą pochwalić się istotnymi osiągnięcia naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat kariery.   

Główni badacze powinni być naukowcami prowadzącymi własne badania, wykazującymi się wyjątkową oryginalnością i istotnym dorobkiem naukowym. Wymogi akademickie nie są brane pod uwagę w trakcie selekcji kandydatów.

Instytucja naukowa, w której będzie realizowany projekt, powinna znajdować się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wnioski składa się za pośrednictwem Participant Portal. Szczegółowe wymagania konkursów organizowanych przez European Research Coucil można znaleźć w dokumencie "ERC Work Programme 2014".Przypominamy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wznowiło program Granty na granty, którego celem jest pomoc polskim naukowcom w aplikowaniu o środki na cele badawcze z Unii Europejskiej - kliknij i przeczytaj więcej.

Ogłoszenie o konkursie ERC Advanced Grants na stronie Participant Portal

 

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1

Biuro Projektów, informuje, że w dniu 17 czerwca 2014 r. został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”,mające na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia.

Projekty konkursowe obejmować będą zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku).

Więcej informacji

Rusza kolejna edycja konkursu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchamia kolejną edycję konkursu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”.

Pieniądze z grantu mają pomóc w przygotowaniu wniosku o europejskie pieniądze. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum. Jednostki naukowe mogą  ubiegać się o przyznanie środków m.in. na pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku.

Program „Granty na granty” to kolejna inicjatywa resortu nauki, która  dąży do aktywizacji i poprawy skuteczności polskich naukowców w zdobywaniu europejskich grantów. Minister nauki zaproponowała naukowcom „Pakt dla Horyzontu 2020”, który przewiduje podejmowanie działań nie tylko na szczeblu resortu, ale i współpracujących z nim agencji, instytutów naukowych i szkół wyższych. Wkrótce ma też ruszyć specjalny portal informacyjny, na którym będzie można znaleźć przykłady dobrze wypełnionych wniosków i inne informacje przydatne w aplikowaniu o środki z programu Horyzont 2020, w którym do podziału między badaczy i przedsiębiorców jest prawie 80 mld euro

Szczegółowe informacje na temat konkursu.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube